นโยบายความเป็นส่วนตัวลูกค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวลูกค้า
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว และเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัท โดยรับประกันจะคุ้มครองและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของบริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงมีจุดประสงค์จัดทำและแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าฉบับนี้ (“นโยบาย”) ที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิ เงื่อนไขและความจำเป็นของบริษัทในการเก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะลูกค้าที่ติดต่อมายังบริษัท ซื้อสินค้า และ/หรือใช้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ภายใต้ Brand “Jubilee Diamond” และ “Forevermark” (“ลูกค้า”) เพื่อแจ้งให้รับทราบ โดยบริษัทจะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเโดยสอดคล้องกับนโยบายนี้เท่านั้น

การยอมรับนโยบาย เป็นสิ่งสำคัญลูกค้าควรต้องอ่านนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบว่า ทางบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรและนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้อย่างไร โดยเมื่อลูกค้าติดต่อ ซื้อสินค้า และ/หรือใช้บริการของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท ทางบริษัทจะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับนโยบายฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้บริษัทขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทในการขายสินค้า และ/หรือให้บริการแก่ ลูกค้า ดังนั้นหากลูกค้าไม่ตกลงยอมรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้แก่ท่าน

ขอบเขตบังคับใช้นโยบาย นโยบายฉบับนี้ใช้สำหรับการติดต่อ และ/หรือการซื้อขายสินค้าของบริษัทโดยตรง ซึ่งอาจเป็นการติดต่อผ่านช่องทางการติดต่อ สื่อสาร ทั้งในลักษณะที่เป็น Offline ได้แก่ การซื้อสินค้าหน้าร้าน หรือเป็นการติดต่อซื้อสินค้าโดยตรงกับบริษัท และ Online ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ หรือ Social Media (Facebook / Line Official Account หรือช่องทางออนไลน์อื่น) ของบริษัท โดยไม่มีผลใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอกอื่นที่บริษัทไม่มีอำนาจควบคุม แม้จะดำเนินการเชื่อมต่อกับการให้บริการของทางบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ให้บริการช่องทาง Marketplace อื่น) ซึ่งสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ลูกค้าต้องศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอกดังกล่าวแยกจากนโยบายฉบับนี้

ข้อสงวนสิทธิของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการติดต่อ การขาย การจัดส่งสินค้า รวมถึงการให้บริการต่างๆ ของบริษัทที่ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของบริษัท ทั้งนี้การที่ลูกค้ายังคงติดต่อสื่อสาร ซื้อสินค้า และ/หรือบริการของบริษัทอยู่ภายหลังการปรับปรุงนโยบาย จะถือว่า ลูกค้าตกลงยอมรับนโยบายฉบับแก้ไขเสมอ

นิยามศัพท์

ภายใต้นโยบายฉบับนี้ (ก) ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาคนหนึ่งนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม และ (ข) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทมีการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และตัวแทนผู้มีอำนาจลงนาม หรือบุคคลเกี่ยวข้องอื่นของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล (เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้รับมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น)

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย กรณีที่ลูกค้านำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องของลูกค้าให้แก่บริษัท เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทางบริษัทจะถือว่า ลูกค้าได้ให้การรับประกันสิทธิในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นบุคคลภายนอกทั้งหมดให้แก่บริษัทเพื่อการประมวลผลข้อมูลภายใต้นโยบายฉบับนี้แล้ว

แหล่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจาก 2 แหล่งที่มา ดังนี้

 1. ได้รับโดยตรงจากลูกค้า ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ (ก) การติดต่อสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทอาจมี ได้แก่ โทรศัพท์ Social Media / Website (ข) การเข้าใช้บริการหน้าร้านของบริษัทหรือการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท (ค) การที่ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ (ง) การที่ลูกค้ากรอก นำส่งข้อมูล รวมถึงเอกสารแบบฟอร์มอื่นใดเพื่อการซื้อสินค้า และการใช้บริการสนับสนุนต่าง ๆ ของบริษัท หรือ (จ) การเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ด้วยระบบของบริษัทที่อาจเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ติดต่อใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
 2. ได้รับจากบุคคลอื่น ซึ่งอาจรวมถึง Social Media สื่อสาธารณะ (ที่ลูกค้าอาจใช้ในการเชื่อมโยงใช้บริการของบริษัท) พันธมิตรทางการค้าที่อาจนำส่งข้อมูลส่วนบุคลของลูกค้าให้แก่บริษัท (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สถาบันการเงินหรือห้างสรรพสินค้าซึ่งส่งข้อมูลของลูกค้ามาเพื่อการรับของสมนาคุณ เป็นต้น) ผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทได้ว่าจ้างเข้ามาเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและให้บริการของบริษัท (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการ Marketplace) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่นที่อาจแนะนำท่านมายังบริษัท ซึ่งบริษัทจะแจ้งลูกค้าทราบ

ข้อมูลที่มีการประมวลผล

ในการติดต่อประสานงาน การซื้อขายสินค้า การชำระราคา การจัดส่งสินค้าระหว่างบริษัทและท่าน บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าหน้าร้านยูบิลลี่หรือ ข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าของลูกค้าที่บริษัทอาจจัดเก็บด้วยระบบกล้อง CCTV ที่มีการติดตั้งอยู่ภายในพื้นที่ร้านค้า และการจัดเก็บภาพถ่ายจากการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทที่อาจจัดขึ้น ทั้งในลักษณะของการจัดกิจกรรมและการจัดทำการถ่ายทอดสดหรือการบันทึกวีดีโอต่างๆ ภายในพื้นที่ร้านค้าทั้งนี้ กรณีของการจัดกิจกรรมหรือจัดทำการถ่ายทอดสดดังกล่าว หากลูกค้าไม่ประสงค์ให้มีการถ่ายภาพ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดสดหรือลูกค้าสามารถแจ้งจุดประสงค์ปฏิเสธการถ่ายภาพดังกล่าวได้
 2. สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่าน Website ของบริษัท ได้แก่(1) ข้อมูลสำหรับการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งลูกค้าต้องสร้างบัญชีดังกล่าวก่อนการสั่งซื้อสินค้าได้ ซึ่งรวมถึง email หรือ Social Media Account (Facebook / Google / etc. ที่ต้องการใช้เชื่อมโยง), password, ชื่อนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ วันเกิด ที่อยู่ รวมถึงข้อมูล user account ที่จะมีการสร้างเพื่อเชื่อมโยงลูกค้ารายบุคคลอีกครั้ง

  (2) ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า (ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดคำสั่งซื้อ สินค้าที่ซื้อ และจำนวนยอดเงินรวมจากการซื้อสินค้า เป็นต้น) รวมถึงข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดที่ลูกค้าอาจดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

  (3) ข้อมูลทางเทคนิค (Online Identifier) ของลูกค้า ได้แก่ ข้อมูลแหล่งที่ตั้ง หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทเบราเซอร์ และเวอร์ชั่น การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ของบริษัท

  (4) การใช้คุกกี้ (กรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอม) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถศึกษานโยบายคุกกี้ของบริษัทได้เพิ่มเติมที่ : https://shopping.jubileediamond.co.th/content/cookie-policy

 3. ข้อมูลการชำระราคา และ/หรือข้อมูลสำหรับการออกใบกำกับภาษี ซึ่งรวมถึง ข้อมูลการชำระเงินค่าสินค้า ซึ่งอาจรวมถึง Payment Slip หรือข้อมูลบัตรเครดิต ที่จะมีการเก็บผ่านระบบ POS หรือผู้ให้บริการชำระราคา รวมถึงสำเนาบัตรเครดิตที่แนบบัตรประจำตัวประชาชนที่ลูกค้าอาจนำส่งให้แก่พนักงานของบริษัท เพื่อดำเนินการตัดบัตรเพื่อชำระเงิน รวมถึงหลักฐานการชำระเงินอื่น และในกรณีการขอออกใบกำกับภาษี รวมถึงเอกสารแสดงตนรวมถึงสำเนาเอกสารดังกล่าว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 4. ข้อมูลสำหรับการจัดส่งสินค้า สำหรับการซื้อสินค้าที่ลูกค้าต้องการให้มีการจัดส่งสินค้าทั้งการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Online / Offline หรือผ่านการขายแบบตรงอื่น ได้แก่ ชื่อนามสกุล ที่อยู่การจัดส่งสินค้า และข้อมูลการติดต่อประสานงาน เช่น เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล เป็นต้น
 5. ข้อมูลอื่นที่ลูกค้าอาจให้แก่บริษัทในแบบฟอร์มต่างๆ ที่อาจมีการจัดทำขึ้นระหว่างบริษัทและลูกค้าดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มการรับประกันสินค้า (Warranty Card) แบบฟอร์มการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ตามเงื่อนไขที่บริษัทอาจกำหนด หรือการให้ข้อมูลเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมลักษณะใดๆ กับบริษัท
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ลูกค้าอาจให้ยินยอมหรือนำส่งให้แก่บริษัท เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น ข้อมูลการติดต่อ เพื่อรับการบริการสนับสนุน หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด เป็นต้น

วัตถุประสงค์และระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์และระยะเวลา ดังนี้

 1. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา บริษัทต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อ  (1) การติดต่อประสานงาน การปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ที่บริษัทอาจมีแก่ลูกค้า รวมถึงการดำเนินธุรกรรมในการซื้อขายสินค้า และ/หรือให้บริการแก่ลูกค้าให้สำเร็จ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้าที่ซื้อสินค้า และ/หรือที่ติดต่อใช้บริการ การตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง การตรวจสอบการชำระราคา การจัดส่งสินค้า การให้บริการสนับสนุนอื่นแก่ลูกค้า (2) การตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ การจัดการข้อร้องเรียนที่ลูกค้าอาจแจ้งมายังบริษัท และ (3) การปฏิบัติตามสัญญาอื่นที่ลูกค้าและบริษัทเป็นคู่สัญญา (เช่น สัญญาซื้อขาย หรือเงื่อนไขการใช้บริการที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของลูกค้า รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ลูกค้าอาจเข้าร่วมทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังมีหน้าที่ในการให้ จัดส่งหรือส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าภายใต้สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาการให้บริการอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง หรือตลอดระยะเวลาที่ลูกค้ายังมีบัญชีผู้ใช้งานหน้าเว็บไซต์กับบริษัทอยู่
 2. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทต้องดำเนินการ เช่น การจัดทำบัญชีและชำระภาษีของบริษัท โดยเฉพาะกรณีที่ลูกค้าอาจขอใบกำกับภาษีจากบริษัท หรือลูกค้าต่างประเทศต้องการให้จัดทำ VAT Refund ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อการจัดทำเอกสารดังกล่าว ตลอดระยะเวลาตามกรอบที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
 3. เพื่อการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่กระทบสิทธิลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลเกินสมควร ได้แก่ (1) การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงการวิเคราะห์ สอบสวน จัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท การสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ การจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทให้แก่ลูกค้า การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร การฝึกอบรม หรือติดตามการให้บริการของพนักงานของบริษัท การวิเคราะห์ ในการปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับลูกค้า รวมถึงการวิเคราะห์ปรับปรุงการให้บริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดกลุ่มของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ของบริษัท (2) การใช้และวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและการให้บริการ ความชอบและความสนใจของลูกค้าในภาพรวม และลูกค้ารายบุคคล เพื่อประโยชน์ในการวางแผนออกแบบพัฒนาการขายและบริการโดยเฉพาะสําหรับลูกค้าให้ตรงและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น (3) การใช้ภาพถ่ายใบหน้าของลูกค้าที่หน้าร้าน ซึ่งเก็บรวบรวมด้วยระบบ CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ร้าน และเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการภายในพื้นที่ร้าน (4) การใช้ข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูลการประชาสัมพันธ์อื่นของเจ้าของข้อมูลที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท และ (5) การเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์การปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ในกรณีเกิดข้อร้องเรียนหรือการต่อสู้ใดระหว่าง บริษัทและลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์นี้ บริษัทรับประกันการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นเป็นระยะเวลาตามที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ โดยจะไม่ดำเนินการใดที่กระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูลเกินสมควร และอาจเก็บข้อมูลในลักษณะของสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าต่อเนื่อง
 4. ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าให้ความยินยอมเฉพาะดังกล่าว เช่น การใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลและข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ส่วนลด และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของบริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น SMS, E-mail, Post, LINE application และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์อื่นๆของบริษัท ซึ่งตรงกับความสนใจของลูกค้า ให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ โดยบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว จนกว่าลูกค้าจะยกเลิกความยินยอมที่ลูกค้าได้ให้แก่บริษัท โดยการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว บริษัทจะไม่เปิดเผยส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก แต่ในกรณีจำเป็นบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

 1. ผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการสนับสนุนแก่บริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่และใช้สิทธิที่บริษัทอาจมีต่อลูกค้า เช่น ผู้ให้บริการชำระราคา ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ผู้ร่วมธุรกิจที่อาจร่วมกันในการจัดกิจกรรม และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ที่ปรึกษาต่าง ๆ (รวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน) ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เฉพาะเท่าที่จำเป็น ตามกรอบข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะได้จัดทำและลงนามร่วมกับผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปให้แก่ ผู้ให้บริการที่ดำเนินกิจการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ บริษัทจะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย
 2. หน่วยงานราชการต่างๆ ที่บริษัทอาจมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่หน่วยงานนั้นตามกฎหมาย ตามคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น เช่น กรมสรรพากร เป็นต้น โดยบริษัทจะเปิดเผยส่งต่อข้อมูลเฉพาะเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
 3. กรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอม บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่ลูกค้าระบุไว้เป็นการเฉพาะ

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทรับประกันการจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิที่มีดังต่อไปนี้ได้ตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (1) สิทธิเพิกถอนความยินยอม (2) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (4) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (5) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น ทั้งนี้ในกรณีการขอใช้สิทธิในการลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนาม ทางบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการสินค้าหรือบริการอื่น ๆ แก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ที่มีกับท่านได้ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปฏิเสธการขอลบข้อมูลดังกล่าวหากยังมีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอยู่ (7) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือติดต่อเพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามกรอบกฎหมาย

โดยส่งอีเมลมาที่ DPO@demosite.jubileediamond.co.th หรือ ติดต่อสำนักงานใหญ่ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อบริษัทได้ทาง Call Center โทร. 02-625-1111 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

แก้ไขล่าสุด: 26 พฤษภาคม 2565