BANGKOK (กรุงเทพฯ)

Jubilee of Siam
เลขที่ 304 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
ถนนสีลม ติดกับเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์
091-774-7906

Icon Siam
ไอคอนสยาม
ชั้น 1 โซน ICONLUXE
096-794-1579